Loading...

Program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Rządowy program został przyjęty Uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8;

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082,  z późn. zm) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 i z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

W roku szkolnym 2022/2023:

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I – IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

– pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I-IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

W przypadku spełniania kryteriów wymienionych wyżej, chęć objęcia programem należy zgłosić do dyrekcji szkoły ponadpodstawowej, w której uczeń będzie realizował obowiązek nauki w roku szkolnym 2022/23.