Loading...

Gminny Program wymiany kotłów

Gminny Programu z Zakresu Modernizacji Źródła Ciepła na lata 2021 – 2022

 

Rada Gminy w Bojszowach w dniu 2 sierpnia 2021 r. przyjęła Gminny Programu z Zakresu Modernizacji Źródła Ciepła na lata 2021 – 2022, a na jego realizację przeznaczono łączną kwotę 100.000,00 zł, po 50.000,00 w latach 2021 i 2022.

 

Kto może skorzystać z dotacji?

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, położonej na terenie Gminy Bojszowy, która złoży wniosek o dofinansowanie oraz u której wystąpi awaria istniejącego kotła tzn. kocioł ze względu na stan techniczny nie będzie nadawał się do dalszej eksploatacji.

 

Jakie są kwoty dofinansowania?

Koszt dofinansowanie wynosić będzie:

  • 2 500,00 zł brutto w przypadku nabycia i montażu kotła węglowego lub na pellet klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,
  • 5 000,00 zł brutto w przypadku nabycia i montażu pompy ciepła.

 

Jak będzie wyglądała procedura udzielenia dotacji?

Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie w Gminie pisemnego wniosku o dofinansowanie. Można go znaleźć na stronie internetowej bojszowy.pl w zakładce informacji dla mieszkańca – Gminny Program wymiany kotłów. W przypadku współwłasności nieruchomości Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie zgodę pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarczą należy załączyć do wniosku kopię decyzji podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości. Po otrzymaniu wniosków Gmina zweryfikuje je pod kątem spełnienia wymagań formalnych. Jeżeli wniosek nie będzie kompletny mieszkaniec będzie miał czas na jego uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem nie zakwalifikowania do Programu.

Niezbędne do otrzymania dotacji jest oświadczenie Wnioskodawcy o awarii istniejącego kotła oraz jej potwierdzenie protokolarne przez Gminę na podstawie oględzin.

Dotacja będzie udzielana według kolejności składania wniosków.

 

Regulamin oraz formularz wniosku dostępne poniżej.

Wnioski można składać od dnia 18.08 br. w siedzibie urzędu gminy w Bojszowach
w godzinach jego urzędowania.

 

Przypominamy – uchwała antysmogowa zobowiązuje

Zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej podjętej przez samorząd Województwa Śląskiego, do końca 2021 roku użytkownicy kotłów zasypowych eksploatowanych powyżej 10 lat mają obowiązek wymienić je na ekologiczne systemy grzewcze np. niskoemisyjne kotły grzewcze V klasy.

 

REGULAMIN

WNIOSEK

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PRAC

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO