Loading...

Deklaracja dostępności

Gmina Bojszowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bojszowy.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych przy zdjęciach
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz przy użyciu validatora dostępności stron (https://validator.utilitia.pl).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Czarnynoga, patrycja.czarnynoga@bojszowy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/2189366 wew. 112. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki Urzędu Gminy położony przy ul. Gaikowej 35, w którym zlokalizowane są poszczególne Referaty Urzędu posiadają następujące bariery architektoniczne:
 • zbyt wąskie drzwi oraz wejścia i korytarze,
 • zbyt małe powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
 • różnice poziomów – czyli schody i stopnie,
 • brak windy
 • brak informacji dźwiękowej i wizualnej.
 1. Osoby niepełnosprawne ruchowo (np. poruszające się na wózku inwalidzkim) chcące załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy Bojszowy maja możliwość po przybyciu do Urzędu i skorzystania z dzwonka dla osób niepełnosprawnych zamontowanego przy głównym wejściu do Urzędu i wezwaniu pracownika celem indywidualnej obsługi.
 2. Po wcześniejszym umówieniu się na wizyty w Urzędzie pod nr tel. 32/ 2189366 istnieje możliwość zamontowania szyn podjazdowych przy wejściu bocznym do Urzędu.
 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
 2. W Urzędzie Gminy Bojszowy od wielu lat funkcjonuje system komunikacji niewerbalnej, dający możliwość skorzystania przez osoby z dysfunkcją narządu słuchu do bezstresowego załatwiania wszelkich spraw urzędowych przy pomocy tłumacza języka migowego, które to usługi na rzecz naszych Klientów świadczy certyfikowany tłumacz języka migowego Pani Irena Piecha.