Loading...

Dla przedsiębiorców

Urząd Gminy Bojszowy proponuje realne wsparcie dla przedsiębiorców w trudnym okresie epidemii koronowirusa. W związku z powyższym podejmujemy odpowiednie działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom działającym na terenie naszej Gminy

W związku z wejściem w życie Specustawy każdy przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa utracił płynność finansową i ma problemy by uregulować podatek od nieruchomości oraz  podatek od środków transportowych, może ubiegać się o pomoc publiczną, która będzie udzielana w ramach pomocy de minimis.

  1. odroczenie terminu płatności podatku
  2. rozłożenie płatności podatku na raty

 

Każdy przedsiębiorca,  chcąc skorzystać z ulgi/pomocy zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie oraz dołączyć stosowne dokumenty:

  •  wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. ( Dz. U. 2014 r. poz. 1543),
  •  informację przedstawiającą sytuację finansową firmy,
  • wszystkie sprawozdania finansowe za rok ubiegły tj. 2019 (np. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych), sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • inne informacje / dokumenty potwierdzające argumenty zawarte we wniosku  lub mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie,
  •  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.|Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie poprzednich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie możliwości udzielenia ulgi.

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z epidemią  koronawirusem, zaburzyły płynność finansową oraz naraziły przedsiębiorstwo na straty, jak również stanowią zagrożenie dla dalszej działalności firmy.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojszowy na jeden
z poniższych sposobów:

  •   przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  •  przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem   poleconym),
  •  złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach urzędowania (parter biuro     podawcze – wejście boczne od strony ulicy).

Dokumenty do pobrania:

    Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty lub odroczenie terminu płatności.

    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

    Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy.