Loading...

Dostępność

 

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Bojszowy – tekst łatwy do czytania 

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Bojszowy – tekst do odczytu maszynowego 

Kontakt z koordynatorem dostępności 

 

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gmina Bojszowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bojszowy.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01   
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych przy zdjęciach
 • niektóre treści są przedstawione w postaci grafiki bez alternatywy w postaci tekstu.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak zachowanego współczynnika kontrastu 3:1 dla niektórych elementów strony
 • niektóre linki nie zwierają tekstu
 • występują problemy z etykietami w postaci braku oznaczenia nagłówków, tytułów oraz brak tekstów alternatywnych
 • formularz wyszukiwania znajduje się w stopce
 • Struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna
 • W niektórych miejscach brakuje oznaczenia języka
 • W niektórych miejscach serwisu teksty są justowane

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

W bieżącym roku zostanie uruchomiona nowa strona internetowa całkowicie dostępna i zgodna ze standardem WCAG 2.1. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz przy użyciu validatorów dostępności stron (validator.utilitia.pl, wave.webaim.org/).

Skróty klawiaturowe

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Czarnynoga
e-mail: patrycja.czarnynoga@bojszowy.pl
telefon: +48 32 7834643

Organ nadzorujący, do którego można składać skargi i odwołania:
Organ nadzorujący: Wójt Gminy Bojszowy
Adres: Urząd Gminy Bojszowy, Bojszowy 43-220, ul. Gaikowa 35
e-mail: sekretariat@bojszowy.pl
telefon: +48 32 2189366

Zarządzeniem  nr 120/18/2020 z dnia 30.09.2020 r. Wójt Gminy Bojszowy powołał koordynatora ds. dostępności.

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Czarnynoga, patrycja.czarnynoga@bojszowy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 218 93 66 wew. 112. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich dostępnej pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki Urzędu Gminy położony przy ul. Gaikowej 35, w którym zlokalizowane są poszczególne Referaty Urzędu posiadają następujące bariery architektoniczne:
  • brak windy (budynek dwupiętrowy),
  • wąskie drzwi oraz wejścia i korytarze,
  • zbyt małe powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
  • różnice poziomów – czyli schody i stopnie,
  • brak informacji dźwiękowej – niezbędnych informacji oraz pomocy udzieli Koordynator znajdujący się na parterze budynku w pokoju nr 3.
 2. Osoby niepełnosprawne ruchowo (np. poruszające się na wózku inwalidzkim) chcące załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy Bojszowy maja możliwość po przybyciu do Urzędu i skorzystania z dzwonka dla osób niepełnosprawnych zamontowanego przy głównym wejściu do Urzędu i wezwaniu pracownika celem indywidualnej obsługi.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
 4. Budynek nie posiada: oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych.
 5. Obecne bariery architektoniczne pozwalają na obsługę osób ze szczególnymi potrzebami na Sali Rady Urzędu zlokalizowanej na parterze budynku przy wejściu bocznym po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się celem zamontowania szyn najazdowych (2 schody (tel. +48 32 783 46 43).
 6. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.
 7. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Urząd Gminy przygotował projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy, złożył również wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na Dostępny urząd – likwidacja barier architektonicznych i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bojszowy.

Po  rozbudowie budynek będzie całkowicie dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Stara część zostanie połączoną z nowym budynkiem oraz dostosowana poprzez racjonalne usprawnienia.

Informacje dodatkowe

W Urzędzie Gminy Bojszowy od wielu lat funkcjonuje system komunikacji niewerbalnej, dający możliwość skorzystania przez osoby z dysfunkcją narządu słuchu do bezstresowego załatwiania wszelkich spraw urzędowych przy pomocy tłumacza języka migowego, które to usługi na rzecz naszych Klientów świadczy certyfikowany tłumacz języka migowego Pani Irena Piecha.

W przypadku gdy Klient chce skorzystać z usług tłumacza powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Koordynatorem dostępności  w dogodnej dla niego formie:

 • mailowej patrycja.czarnynoga@bojszowy.pl,
 • wysyłając sms na numer 535 145 260,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePuap /UGBojszowy/SkrytkaESP

Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy niezgodności będziemy bardzo wdzięczny za ich zgłoszenie: patrycja.czarnynoga@bojszowy.pl.