Loading...

FOTOWOLTAIKA

logotypy fotowoltaika

Informujemy, że w dniu 05.07.2022r. rozpocznie się inwentaryzacja w terenie przez pracowników firmy ANTINUS Sp. z o.o.

Celem inwentaryzacji jest zweryfikowanie złożonych przez uczestników projektu deklaracji i ankiet oraz późniejsze wykonanie projektu. 


 

Szanowni uczestnicy projektu “Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”.

Informujemy, że w dniu 01.06.2022 r. Gmina Bojszowy podpisała umowę na zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji na 242 budynkach mieszkalnych z firmą ANTINUS Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 39 B5 na kwotę 4 161 309,71 zł brutto.

W chwili obecnej ogłoszono zapytanie dotyczące wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego.
W momencie określenia pełnych kosztów kwalifikowanych będziecie Państwo powiadomieni o konieczności wpłaty II transzy wkładu własnego.


 

Informujemy wszystkich uczestników projektu pn. „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” o zakończonym przetargu.

Spośród wykonawców nie wybrano najkorzystniejszej oferty.

Niezwłocznie zostanie ogłoszony nowy przetarg.

Szczegółowe informacje ukażą się niebawem.

Decyzja o unieważnieniu przetargu nie wpłynie na dalszą realizację projektu.


 

Informujemy, że lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa dotycząca projektu pn. “Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” znajduje się w Urzędzie Gminy Bojszowy.

 

 


Wójt Gminy Bojszowy informuje o naborze dodatkowym i możliwości składania ankiety i deklaracji do projektu pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”.

Szczegóły projektu i zasady uczestnictwa określa regulamin przyjęty Zarządzenie Nr 0050/122/2021 w sprawie: przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie
pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” z 15 grudnia 2021 r.

Regulamin Programu oraz ankieta i deklaracja dostępne są poniżej.

Dokumenty można składać od dnia 02.11.2021 r. do dnia 10.11.2021 r. w Sekretariacie gminy Bojszowy w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 0050/122/2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/11/2020 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”
  2. Ankieta-fotowoltaika (word)
  3. Ankieta-fotowoltaika (pdf)
  4. Deklaracja-fotowoltaika (word)
  5. Deklaracja-fotowoltaika (pdf)


Tytuł projektu: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”

Beneficjent: Gmina Bojszowy

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014
– 2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Dofinansowanie:  85% – 5 107 565,00 zł

Wartość projektu: 6 008 900,00 zł

Okres realizacji: 2022-2023

Cel projektu:  Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bojszowy za sprawą montażu instalacji OZE w 242 budynkach mieszkalnych.

Cele cząstkowe:
– zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych,
– obniżenie kosztów utrzymania 242 budynków mieszkalnych z jednoczesnym efektem ekologicznym i edukacyjnym,-
zmniejszenie niskiej emisji na terenie gminy,
– poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej.

Niemierzalne cele ogólne projektu to:
– wzrost komfortu życia w 242 budynkach mieszkalnych,
– wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska.