Loading...

FOTOWOLTAIKA

logotypy fotowoltaika

W dniu 25.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego prac montażowych i zakończono montaże w ramach zadania „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”.
Wykonane prace odpowiadają warunkom umowy podpisanej przez Wykonawcę firmę Antinus Sp. z o.o.
W toku odbioru nie stwierdzono wad lub innych naruszeń.

Przypominamy, że program dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.


 

Wartość zadania wynosi: 4.210.654,18 zł brutto

Wykonawcą zadania jest firma Antinus Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.

Inspektorem nadzoru nad pracami jest firma AdMat-Eko Martyna Piecuch z siedzibą w Skrajnicy.


 

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do dnia 31.10.2022 r. Wykonawca firma Antinus Sp. z o.o. wykonała dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”, która obejmuje dostawę 242 instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi do montażu elementami, montaż wraz z wpięciem instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektroenergetycznej nieruchomości użytkownika oraz zgłoszenie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego i Użytkownika, operatorowi sieci dystrybucyjnej wpięcia do sieci elektro-energetycznej instalacji fotowoltaicznej o następujących mocach i ilościach:

a). o mocy 3,24 kWh        8 szt. modułów     – 108 obiektów    = 349,92 kWh
b). o mocy 5,265 kWh    13 szt. modułów     – 134 obiekty        = 705,51 kWh


 

Ku końcowi zmierzają prace montażowe instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i na gruncie Beneficjentów Programu.
Poniżej kilka zdjęć już zrealizowanych instalacji:

 


 

Informujemy, że nadal trwa inwentaryzacja w terenie, natomiast od dnia 27.07.2022 r. wykonywane są pierwsze montaże instalacji fotowoltaicznych przez firmę Wykonawczą Antinus Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.


 

Informujemy, że w dniu 05.07.2022r. rozpocznie się inwentaryzacja w terenie przez pracowników firmy ANTINUS Sp. z o.o.

Celem inwentaryzacji jest zweryfikowanie złożonych przez uczestników projektu deklaracji i ankiet oraz późniejsze wykonanie projektu. 


 

Szanowni uczestnicy projektu „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”.

Informujemy, że w dniu 01.06.2022 r. Gmina Bojszowy podpisała umowę na zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji na 242 budynkach mieszkalnych z firmą ANTINUS Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 39 B5 na kwotę 4 161 309,71 zł brutto.

W chwili obecnej ogłoszono zapytanie dotyczące wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego.
W momencie określenia pełnych kosztów kwalifikowanych będziecie Państwo powiadomieni o konieczności wpłaty II transzy wkładu własnego.


 

Informujemy wszystkich uczestników projektu pn. „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” o zakończonym przetargu.

Spośród wykonawców nie wybrano najkorzystniejszej oferty.

Niezwłocznie zostanie ogłoszony nowy przetarg.

Szczegółowe informacje ukażą się niebawem.

Decyzja o unieważnieniu przetargu nie wpłynie na dalszą realizację projektu.


 

Informujemy, że lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa dotycząca projektu pn. “Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” znajduje się w Urzędzie Gminy Bojszowy.


 

Wójt Gminy Bojszowy informuje o naborze dodatkowym i możliwości składania ankiety i deklaracji do projektu pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”.

Szczegóły projektu i zasady uczestnictwa określa regulamin przyjęty Zarządzenie Nr 0050/122/2021 w sprawie: przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie
pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” z 15 grudnia 2021 r.

Regulamin Programu oraz ankieta i deklaracja dostępne są poniżej.

Dokumenty można składać od dnia 02.11.2021 r. do dnia 10.11.2021 r. w Sekretariacie gminy Bojszowy w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 0050/122/2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/11/2020 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”
  2. Ankieta-fotowoltaika (word)
  3. Ankieta-fotowoltaika (pdf)
  4. Deklaracja-fotowoltaika (word)
  5. Deklaracja-fotowoltaika (pdf)


Tytuł projektu: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”

Beneficjent: Gmina Bojszowy

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014
– 2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Dofinansowanie:  85% – 5 107 565,00 zł

Wartość projektu: 6 008 900,00 zł

Okres realizacji: 2022-2023

Cel projektu:  Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bojszowy za sprawą montażu instalacji OZE w 242 budynkach mieszkalnych.

Cele cząstkowe:
– zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych,
– obniżenie kosztów utrzymania 242 budynków mieszkalnych z jednoczesnym efektem ekologicznym i edukacyjnym,-
zmniejszenie niskiej emisji na terenie gminy,
– poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej.

Niemierzalne cele ogólne projektu to:
– wzrost komfortu życia w 242 budynkach mieszkalnych,
– wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska.