Loading...

Strefa przemysłowo – usługowa w Bojszowach

strefa przemysłowo usługowa w Bojszowach

Szanowni Mieszkańcy,

po latach uzgodnień dotyczących przebiegu odcinka drogi ekspresowej S1 (Bielsko Biała – Kosztowy) inwestycja wkroczyła w etap wykonawczy i rozpoczęły się roboty budowlane. Nowa droga jest szansą dla rozwoju gminy, ale niesie za sobą również pewne zagrożenia. Inwestorzy poszukują terenów, na których chcieliby realizować różne inwestycje, tak też stało się w Bojszowach. Inwestor zainteresował się terenami w rejonie ulicy Gościnnej i Starowiejskiej. Obszar ten w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bojszowy został przeznaczony pod tereny wytwórczości (przemysłowo-usługowe).  W dniu 9 października 2020r odbyło się posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy podczas którego zaproszony inwestor przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu. Warto podkreślić, że w aktualnie obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Bojszowy na lata 2016-2026 ustalony został cel 5: Gmina samorządem otwartym na otoczenie zewnętrzne, z kierunkiem działań nr 4: Tworzenie oferty inwestycyjnej w zakresie rozwoju mieszkalnictwa i nieuciążliwego przemysłu i usług. Zainteresowanych odsyłam do tego dokumentu, który jest ogólnie dostępny na stronie: https://bip.bojszowy.pl/pl/2630/21141/uchwala-nr-xix-125-216-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwoju-gminy-bojszowy-na-lata-216-226.html

W związku z faktem braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie, Rada Gminy podjęła w lutym 2021r. intencyjną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), aby w przyszłości zapobiec przypadkowej i chaotycznej, a przede wszystkim uciążliwej dla mieszkańców i środowiska zabudowie przedmiotowego terenu. Stworzenie planu jest bardzo istotnym elementem dla zagospodarowania przestrzennego każdej Gminy. Jest aktem prawnym (uchwałą), który reguluje sposób wykorzystania terenu. Ideą tworzenia MPZP jest jak najbardziej. Łączy ze sobą cele społeczne i gospodarcze. Zasady planowania przestrzennego mają na celu zabezpieczenie oraz mądre wykorzystanie środowiska naturalnego, a także określenie poszczególnych funkcji w terenie.

Procedura urbanistyczna jest procesem długotrwałym. Pierwszy etap wymaga uzyskania  szeregu uzgodnień ustawowych. Szczególnie istotnym jest fakt, że zakłada ona również  aktywny udział mieszkańców w pracach nad zaproponowanymi w dokumencie rozwiązaniami. Dlatego w dniu 22 sierpnia w hali sportowej w Bojszowach odbyła się debata publiczna, której zasadniczym celem było wysondowanie poglądów i stanowisk reprezentowanych przez osoby uczestniczące w spotkaniu. Mieszkańcy przedstawili argumenty, które w szczególny sposób budziły w nich kontrowersje, obawy i niepokoje.  Następnym etapem procedury był czas, kiedy mieszkańcy mieli prawo w formie pisemnej wnieść do urzędu Gminy stosowne uwagi. Tak też się stało. Teraz przede mną, a następnie przed Radnymi czas na analizę zebranych informacji. Część mieszkańców dostrzega potrzebę stworzenia takiej strefy, jednak wiele osób wyraziło swój stanowczy sprzeciw. Dlatego w tej sytuacji zasadnym jest opracowanie nowej koncepcji MPZP, uwzględniającej próbę kompromisu pomiędzy potrzebami Gminy i oczekiwaniami mieszkańców, która wymagać będzie przeprowadzenia od nowa całej procedury planistycznej, w tym oczywiście ponownego wyłożenia i konsultacji społecznych.

W tym miejscu czuję się w obowiązku, aby odnieść się do anonimowej ulotki, która w międzyczasie trafiła do Państwa domów. Dymiące kominy, ciężki sprzęt budowlany, składowiska odpadów w żadnym elemencie nie odnoszą się do rozwiązań zaproponowanych i przedstawionych w projekcie planu dla naszej Gminy. Wręcz przeciwnie Nasz plan, który miałby powstać ma na celu uniemożliwić powstanie, właśnie takiego rodzaju uciążliwej działalności. Uchwalony plan jest dla nas wszystkich tarczą ochronną przed powstaniem obiektów uciążliwych społecznie i gospodarczo. Dla potwierdzenia przypomnę sytuację z ubiegłego roku, która miała miejsce w Tychach. Inwestor planował budowę spalarni odpadów pochodzenia zwierzęcego i właśnie wtedy miasto zablokowało planowaną inwestycję jako niezgodną z przyjętym miejscowym planem zagospodarowania dla przedmiotowego terenu. Hasło napisane w ulotce „Jeśli nie zgadzasz się na czekającą  katastrofę – Działaj!!! Zanim będzie za późno”  miało jeden cel: wystraszyć i zniechęcić mieszkańców. Dlatego dzisiaj w tym artykule chciałbym przekazać wszystkim mieszkańcom rzetelną i prawdziwą informację dlaczego wspólnie z Radą Gminy postanowiliśmy, aby zająć się tym trudnym, wzbudzającym szereg kontrowersji tematem.

Strefa przemysłowa dodatkowe źródło dochodów dla Gminy.

Istotną kwestią dla każdej gminy jest zapewnienie środków finansowych dla jej rozwoju. Niestety nasza Gmina boryka się niemożnością realizowania i zaspakajania wszystkich niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i radnych: brakuje miejsc w przedszkolu i żłobku, oczyszczalnia ścieków wymaga kompleksowej przebudowy, a rozwój infrastruktury drogowej i kanalizacji sanitarnej nie nadąża za przyrastającą ilością mieszkańców. Potrzeb jest tak dużo, że nie sposób ich wszystkich wyliczyć. Każdego roku planując wspólnie z radnymi budżet stajemy przed dylematem, które zadania inwestycyjne wybrać do realizacji. Obiekty komunalne wymagają przeprowadzenia prac remontowych, a wzrastające wydatki bieżące powodują, że coraz trudniej jest nam wygospodarować środki finansowe na niezbędne inwestycje. I tak w latach 2020 i 2021 na zadania majątkowe wydatkowaliśmy 5,58 mln zł, w tym środki własne stanowiły tylko 2,25 mln. Dla porównania kompleksowy remont ul. Gromadzkiej o długości 802 mb z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem będzie kosztował Gminę 4,9 mln zł, a szacowany koszt nowej oczyszczalni to 19,0 mln. Myślę, że to pokazuje skalę rozbieżności potrzeb do naszych realnych możliwości finansowych.

Oczywiście, źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych jest wiele, jednak zawsze koniecznym jest zapewnienie wkładu własnego przez Gminę, co przy obecnym stanie budżetu często przekracza nasze możliwości. Planując dalszy rozwój wszystkich miejscowości koniecznym jest poszukiwanie dodatkowego, stałego dochodu do budżetu. W latach 2009 do 2018 uzupełnieniem dla budżetu był dochód ze sprzedaży gminnych nieruchomości na kwotę 6,7 mln złotych. Wcześniej Gmina mogła rozwijać się dzięki wpływom z tytułu eksploatacji górniczej.

W 2019 roku Gmina w związku ze zmianą przepisów utraciła kolejne źródło dochodów (FOŚ) tytułem opłaty za zrzut wód słonych na kwotę 1 mln. Aktualnie podstawowym dochodem dla naszej gminy jest udział w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych. Niestety w roku bieżącym, w związku ze zmianą przepisów podatkowych, a także pandemią COVID-19 odnotowaliśmy bardzo duży spadek w wysokości 1,97 mln w porównaniu do ubiegłego roku.

Bieżący rok jest szczególnie trudny z uwagi na wojnę, która trwa na Ukrainie. Jej skutki odczuwają mieszkańcy: wzrost cen dostaw i usług, paliwa, energii elektrycznej, węgla oraz inflacja. Z tymi samymi problemami boryka się również samorząd. Dlatego odpowiedzialnie planując przyszłość i możliwość rozwoju Gminy koniecznym jest poszukiwanie dodatkowego, stałego źródła dochodów, na przykład ze strefy przemysłowej. Analizując budżety okolicznych miejscowości, na terenie których funkcjonują strefy przemysłowe to nasza Gmina mogłaby uzyskać każdego roku dodatkowy dochód w wysokości ok. 17 mln złotych. Strefa przemysłowa to również nowe miejsca pracy.

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego nie oznacza, że Bojszowy przestaną być „Zieloną Gminą”. Wręcz przeciwnie będziemy mieć realną możliwość kontroli jej rozwoju, zabezpieczając się przed uciążliwym przemysłem, a pozyskane środki będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje służące wszystkim mieszkańcom np.: programy ograniczania niskiej emisji, budowę infrastruktury rekreacyjnej, rewitalizację terenów zdegradowanych, zagospodarowanie naszych terenów parkowych i wiele innych zadań.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

korzyści z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego