Loading...

Informacja dla Mieszkańców – zmiany w gospodarce odpadami

Od 3.01.2022 r. odpady sprzed nieruchomości odbiera firma Wielobranżowy Zakład Usług Komunalnych EKO PLUS, natomiast odpady z PSZOK odbiera firma Master Odpady i Energia sp. z o.o.

Zmiany wynikają z organizowanych przetargów nieograniczonych na odbiór odpadów z podziałem na dwa zadania:

Zadanie 1 – odbiór odpadów sprzed nieruchomości i dostawa pojemników,

Zadanie 2 – odbiór odpadów z PSZOK.

W ubiegłym roku gmina organizowała dwa przetargi na odbiór odpadów komunalnych – w sierpniu i październiku. W ostatnim konkurowały ze sobą dwie firmy: PreZero Małopolska Sp. z o.o. (były SUEZ) oraz WZUK EKO PLUS, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych uczestnik przetargu może wnieść odwołanie wobec wyniku postępowania, co też miało miejsce z końcem grudnia 2021 r. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie nie można zawrzeć umowy z wyłonionym wykonawcą.

W celu zapewniania ciągłości odbioru odpadów z terenu gminy w trybie pilnym przeprowadzono negocjacje i udzielono zamówienia na I kwartał 2022 r.

Efektem opisanych wyżej, nieprzewidzianych okoliczności, jest opóźnienie w dostarczaniu papierowej wersji harmonogramów odbioru odpadów, które będą dostarczone do każdej posesji do końca tego tygodnia. Zachęcamy również do korzystania z EcoHarmonogramu – aplikacji na urządzenia mobilne.