Loading...

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

Urząd Gminy w Bojszowach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na rok 2022 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

 

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2022 r.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, druk oświadczenia jest dostępny przy wejściu do Urzędu Gminy oraz poniżej w załączniku.

Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku

 

Złożenie dokumentów może nastąpić:

– drogą elektroniczną, oświadczenie powinno być potwierdzone podpisem zaufanym  lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przedsiębiorcy,

–  drogą tradycyjną poprzez złożenie do skrzynki podawczej, bądź w sekretariacie urzędu

W oświadczeniu należy obowiązkowo podać adres e-mail, na który pomocniczo przesłane zostanie naliczenie opłaty.

 

Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie (32 218 93 66 wew. 17) oraz mailowo (sekretariat@bojszowy.pl) bez konieczności wizyty w urzędzie.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Gminy

 BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002

lub w kasie urzędu. 

 

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty występują poniższe sankcje:

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia – zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) – zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).

Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).