Loading...

POLSKI ŁAD – Dofinansowanie dla Gminy Bojszowy

 

W pierwszej pilotażowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,  Gmina Bojszowy otrzymała łącznie 9 090 000 zł dofinansowania do następujących projektów:

1. Przebudowa drogi gminnej 670 650 S– ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Kwota dofinansowania- 3.990.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji- 4.200.000,00 zł

Wkład własny- 210.000,00 zł

Projekt przewiduje przebudowę ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu w zakresie budowy: chodnika, sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy: jezdni, zjazdów, poboczy i sieci telekomunikacyjnej. Przebudowa będzie polegać na uregulowaniu szerokości drogi i na naprawie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni na całym odcinku. Obecnie z powodu zbyt małej szerokości jezdni i braku utwardzonych poboczy, ruch pojazdów i pieszych jest bardzo utrudniony i niebezpieczny.

2. Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych

Kwota dofinansowania- 5.100.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji- 6.000.000,00 zł

Wkład własny- 900.000,00 zł

Przebudowa budynku pozwoli na spełnienie nowych funkcji dostosowanych do potrzeb Centrum Usług Społecznych. Budynek zostanie pozbawiony barier funkcjonalnych i architektonicznych (dostępność). Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane, instalacyjne, zakup wyposażenia w tym windy i zagospodarowanie terenu. Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu komplementarnego z EFS na realizację w tym obiekcie usług społecznych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.