Loading...

Podjęte uchwały rady

 

REGULAMINY:

  1. Uchwała nr LII/340/2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy

 

OPŁATY/ORGANIZACJA SYSTEMU :  

  1. Uchwała Nr XL/280/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  2. Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Uchwała Nr LXVII/439/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
  4. Uchwała Nr LXVII/440/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
  5. Uchwała nr LVI/366/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  6. Uchwała nr XL/284/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  7. Uchwała nr XLI/287/2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty

 

DRUKI:

  1. Uchwała nr LII/339/2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bojszowy