Loading...

Segregacja

Segregacja odpadów – metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów.
 
Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio 360-620 kg na osobę na rok.
Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w miejscu naszych gospodarstw domowych. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).
 
 

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.
Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.
Przeterminowane lekarstwa należy wrzucać do specjalistycznego pojemnika znajdującego się w Apteckach:
  • EVITA przy ul. Książęcej 4 w Bojszowach
  • “HIPOKRATES” przy ul. Świętego Jana 74 w Bojszowach

 

Zużyte baterie

Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie.
 
WSZYSTKIE BATERIE SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
Wiele niebezpiecznych dla środowiska baterii kończy swój żywot na śmietniku, ponieważ tylko niektórzy z nas segregują odpady w swoich gospodarstwach domowych. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z różnymi odpadami komunalnymi oraz braku świadomości o szkodliwości baterii dla środowiska naturalnego. Traktując wszystkie baterie i akumulatory jako odpady niebezpieczne uchronimy siebie i środowisko naturalne od ich szkodliwego wpływu.
 
TWOJE POSTĘPOWANIE MA OGROMNE ZNACZENIE
Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych w Twojej gminie, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Wystarczy jedynie:
1.      Oddzielać wszystkie baterie od pozostałych odpadów,
2.      Pamiętać o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach,
3.      Regularnie odnosić zużyte baterie do punktów zbiórki zużytych baterii w naszej Gminie:
 
–        Urząd Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
–        Gminne Przedszkole ul. Gaikowa 64, 43-220 Bojszowy
–        Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy
–        Gminne Gimnazjum, ul. Św. Jana 33a, 43-220 Bojszowy
–        Szkoła Podstawowa ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec
–        Szkoła Podstawowa ul. Żubrów 13, 43-220 Międzyrzecze
–        Oddział przedszkolny w Jedlinie ul. Świętojańska 1, 43-220 Jedlina
–        Filia Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Ruchu Oporu 100, 43-220 Bojszowy Nowe
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie korzystamy, chcemy się ich pozbyć lub zastąpić nowymi. Zaliczamy do nich: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty.
Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać do pojemnika razem z innymi odpadami. Są to odpady, które zanieczyszczają środowisko, ponieważ zawierają wiele szkodliwych i toksycznych substancji takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom.
Każde urządzenie elektryczne i elektroniczne posiada znaczek, który oznacza, że takiego urządzenia nie wolno wyrzucać do śmietnika.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155)sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
 
Natomiast prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
 
 
Miejsce składowania zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznyego to Teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bojszowach przy ul. Gościnnej.