Loading...

Konkurs: BojszoWY w obiektywie

  Konkurs Fotograficzny.Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie poniżej zamieszczona została karta zgłoszenia. Zdjęcia można nadsyłać: 1. pojedynczo w czasie trwania konkursu – wtedy do każdej fotografii wypełnić należy kartę zgłoszeniową, lub 2. można wysłać wszystkie w jednym mailu – wtedy wystarczy jedna karta, lub 3. w częściach (po kilka zdjęć) – w takim przypadku wypisujemy tyle kart, ile wysyłamy maili. Powodzenia! Nasz gminny kalendarz na 2020 będzie na pewno piękny!

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszeniowa doc

Karta Zgłoszeniowa pdf

REGULAMIN I GMINNEGO KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO

BojszoWY w obiektywie

ORGANIZOWANEGO PRZEZ WÓJTA GMINY BOJSZOWY

 1. Przepisy ogólne

1.1 Organizatorem I Gminnego Konkursu Fotograficznego i fundatorem nagród jest Wójt Gminy Bojszowy.

1.2 Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich  mieszkańców Gminy

Bojszowy (którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy).

1.3 Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć na karcie zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.

1.4 Celem konkursu jest:

a) Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ludzi, ciekawe miejsca i wydarzenia oraz tradycje i kulturę.

b) Wszechstronna promocja Gminy Bojszowy w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie.

c) Promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

1.5 Nadesłanie prac do konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

1.6 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

 1. Przepisy dotyczące prac

2.1 Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs do 10 fotografii wyłącznie w wersji elektronicznej.

2.2 Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG w rozdzielczości minimum 4240×2842 pikseli.

2.3 Pliki wraz z każdorazowo wypełniona kartą zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy sekretariat@bojszowy.pl

2.4 Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz innych celach promocyjno-reklamowych Gminy Bojszowy.

2.6 Uczestnik konkursu przesyłając na w/w adres scan lub fotografie podpisanej karty zgłoszeniowej oświadcza, że:

a) Posiada pełnię praw autorskich do fotografii.

b) W przypadku zdjęć, na których znajdują się osoby, posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.

c) Zezwala na opracowanie fotografii.

d) Przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęć na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie wykorzystywania i rozporządzania fotografiami oraz opracowaniami fotografii (prawami zależnymi) na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie techniką druku cyfrowego i w pamięci komputera, bez ograniczeń liczby egzemplarzy i na wszystkich znanych nośnikach.
 • rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w pkt. 2.1 regulaminu, poprzez wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawianie i publikowanie w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp.
 • rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w pkt. 2.1 regulaminu, jako utwór zbiorowy w formie papierowej i elektronicznej.
 • wyraża zgodę na publikację swoich zdjęć w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
 • e) Zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane.
 • f) Autor wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych imię, nazwisko, adres zamieszkania – (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 05.2018 r.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 • g) Akceptuje regulamin konkursu.
3. Terminarz

3.1 Konkurs rozpoczęty zostaje w dniu 11 lutego 2019 r.

3.2 Termin nadsyłania prac upływa dnia 31 października 2019 r.

3.3 Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3.4 Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych dokona powołana przez Organizatora komisja

konkursowa.

3.5 Ocena prac odbędzie się do końca listopada 2019 r., decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

3.6 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni w grudniu 2019 r.

3.7 Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojszowy oraz profilu Facebook Gminy Bojszowy.

 1. Nagrody

4.1 Organizator wyróżni 13 fotografii, które zostaną umieszczone w Kalendarzu Gminnym na rok 2020 oraz przyzna spośród wyróżnionych uczestników nagrodę rzeczową – Grand Prix konkursu.

4.2 Wyróżnieni uczestnicy otrzymają od Organizatora egzemplarz Gminnego Kalendarza na rok 2020.

 1. Pozostałe informacje

5.1 Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojszowy  lub w Urzędzie Gminy Bojszowy pok. 7.

 1. Załączniki: karta zgłoszenia