Loading...

AKTUALNA WYSOKOŚĆ STAWEK ZA ODPADY

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Aktualna stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 33 zł za osobę, jeżeli właściciel prowadzi selektywną zbiórkę odpadów i nie zadeklarował kompostowania odpadów zielonych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – obowiązuje stawka 66 zł miesięcznie za mieszkańca.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi: iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki na osobę.

Na przykład: w domu jednorodzinnym zamieszkują dwie osoby, wówczas opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami dla tej nieruchomości wynosi 66 zł (2x 33 zł). Opłata wynosi odpowiednio: 99 zł za 3 osoby, 132 zł za 4 osoby, 165 zł za 5 osób, 198 zł za 6 osób, 231 zł za 7 osób itd.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostownik i kompostują w nim bioodpady, mogą uzyskać tzw. ulgę w wysokości 5 zł na osobę. W tym celu należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaznaczając „tak” przy pytaniu o kompostowaniu bioodpadów oraz obliczyć miesięczną wysokość ulgi mnożąc 5 zł przez ilość osób.

Wówczas firma odbierająca odpady zielone nie odbiera worków z odpadami zielonymi sprzed posesji, a właściciel nie może również wywozić odpadów zielonych do PSZOK, gdyż zobowiązuje się zagospodarować wszystkie odpady zielone we własnym zakresie. Jeżeli jednak pojawi się potrzeba pozbycia się odpadów sprawiających trudności w procesie kompostowania, istnieje możliwość zakupienia worka na odpady zielone w urzędzie gminy za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł za sztukę. Urząd Gminy wydaje worek innego koloru (pomarańczowego lub czerwonego) z oznaczeniem Gminy Bojszowy, a firma świadcząca usługi odbierania odpadów odbiera worek z odpadami zielonymi, bez konsekwencji utraty ulgi.

Podstawą prawną obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) oraz zbudowane na jej zapisach akty prawa miejscowego: Uchwała Nr LVI/366/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz Uchwała NR XL/284/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (szkoły, przedszkola, domy w budowie, sklepy itp.)

Inaczej kształtują się opłaty dla nieruchomości, których nikt nie zamieszkuje, a podczas ich użytkowania powstają odpady komunalne.

W przypadku wypełniania obowiązku segregacji opłata za jeden pojemnik:

1) o pojemności 120l wynosi 26,00 zł,

2) o pojemności 240l wynosi 52,00 zł,

3) o pojemności 1100l wynosi 238,00 zł,

4) o pojemności 7000l wynosi 1517,00 zł.

W przypadku nie wypełniania obowiązku segregacji odpadów obowiązuje stawka opłaty podwyższona za pojemnik w wysokości:

1) o pojemności 120l – 52,00 zł,

2) o pojemności 240l – 104,00 zł,

3) o pojemności 1100l – 476,00 zł,

4) o pojemności 7000l – 3034,00 zł.

W Gminie Bojszowy w pojemnikach zbierane są odpady pozostałe po segregacji (tzw. zmieszane) oraz popiół. Pozostałe frakcje zbierane są w workach, a opłata za jeden worek na odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 10 zł.