Loading...

Mały Grant 2023 r.

znaczek z literką "i"

Wójt Gminy Bojszowy informuje, że w dniu 29.03.2023 r. wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi.

Termin zgłoszenia uwag: 6.04.2023 r.

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy Bojszowy.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta – Mały Grant – Piknik Zielonoświątkowy – MAŁE GRANTY – BIP Urząd Gminy Bojszowy