Loading...

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

Urząd Gminy w Bojszowach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin wniesienia II raty opłaty upływa z dniem 31 maja 2022r.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

Niespełnienie ustawowego obowiązku skutkuje poniższymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy:

  1. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) – zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).
  2. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się
    o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji
    o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).