Loading...

Inwentaryzacja Stanu Lasu

Starosta Bieruńsko-Lędziński zawiadamia właścicieli lasów, że w związku z pismem Ministra Klimatu i Środowiska i zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DZ. U. 2020, poz. 1463 z późn. zm.) w bieżącym roku rozpoczyna się wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju.

Inwentaryzacja prowadzona będzie w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności (także w lasach niestanowiących własności Skarby Państwa) w celu określenia, a następnie monitorowania stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Wobec powyższego Starosta zawiadamia właścicieli lasów położonych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, iż każdego roku 5-letniego cyklu będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej prace terenowe związane z realizacją w/w przedsięwzięcia. Właściciele proszeni są o umożliwienie wstępu pracowników przedsiębiorstwa na teren lasu, w celu założenia w nim stałych powierzchni próbnych, a następnie dokonania cyklicznych pomiarów i obserwacji.

Zawiadomienie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr ŚR.604.1.29.2021 z dn. 29.06.2021 r.