Loading...

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI ZA ODPADY

 jak i kiedy składać nowe deklaracje?

Ile zapłacimy za wywóz śmieci?

W kwietniu i pierwszej połowie maja 2020 r. dostarczane będą do mieszkańców zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy w Bojszowach ustaliła wysokość stawki obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

– 23 zł miesięcznie za mieszkańca (jeżeli nie kompostuje się bioodpadów),

– 20 zł miesięcznie za mieszkańca, po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

– 50 zł miesięcznie za mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

– 160 zł za rok, od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

– 320 zł za rok, od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Kto musi składać nowe deklaracje?

W przypadku kiedy bioodpady są kompostowane, przysługuje zniżka w części z opłaty w wysokości 3 zł za osobę. Aby z niej skorzystać należy złożyć nową deklarację.

 

W jakim terminie złożyć deklarację?

1.Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przykładowo zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zmianą miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym taka zmiana nastąpiła. Tym samym właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

W jaki sposób dostarczyć deklarację do urzędu w czasie trwania stanu epidemii w Polsce?

“1. złożyć osobiście w urzędzie gminy Bojszowy (II piętro, pokój nr 10, lub do sekretariatu II piętro)
2. złożyć za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
3. przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu.”

deklaracja o wysokości opłaty pdf

deklaracja o wysokości opłaty docx