Loading...

Zapraszamy na Koncert Noworoczny

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem:

 1. REGULAMIN

  .§1.  Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

  Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów,

  Organizator Wydarzenia – Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach

  Wydarzenie – koncert organizowany przez Organizatora, na które Bilety dostępne są w miejscach wyznaczonych w § 2

  Klient – osoba lub podmiot dokonująca zakupu Biletów,

  Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 730)

  .§ 2. Zakres obowiązywania Regulaminu

  1. Regulamin dotyczy biletów na Wydarzenie: Koncert Noworoczny 2020 odbywający się w Gminie Bojszowy
  2. Zakup biletu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  3. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną zakup biletu jest jednoznaczny z faktem, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu, w szczególności informacji która uprawnia do skorzystania z jednorazowego rabatu (PESEL).
  4. Udział w wydarzeniu oznacza, że zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, osoba biorąca w nim udział wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych, do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, w związku z działaniami promocyjnymi i informacjami prowadzonymi przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bojszowach.

  .§ 3. Proces zakupu Biletów oraz forma Biletów

  1. Bilety dostępne są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach od dnia 18 listopada 2019 do wyczerpania:
   18.11-29.11.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach ul. Gościnna 6.
   Od 02.12.2019 do wyczerpania w Fili Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach Nowych ul. Ruchu Oporu 100.
  2. Ceny biletów zróżnicowane są ze względu na miejsce zajmowane na widowni, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
  3. Ceny biletów: 50,00 zł, 40,00 zł. i 30 zł.
  4. Ceny biletów promocyjnych: cena biletu pomniejszona o 10,00 zł.
  5. Jedna osoba może zakupić maksymalnie 6 biletów w promocyjnej cenie.
  6. Jedna osoba może zakupić dowolną ilość biletów poza promocją.
  7. Do zakupu biletów w promocyjnej cenie uprawnieni są mieszkańcy Gminy Bojszowy którzy ukończyli 18 rok życia i przedstawią do wglądu dokument potwierdzający ich zamieszkanie na terenie gminy (pit, rachunek za ścieki/wodę/ odpady, dokument z adresem).
  8. Wszystkie miejsca na koncercie są numerowane, nie ma możliwości zajęcia innego miejsca niż wyznaczone na bilecie.
  9. Wszystkie osoby niezależnie na wiek aby wejść na koncert muszą posiadać zakupiony bilet.
  10. Z opłaty za wstęp zwolnione są osoby na wózkach inwalidzkich.
  11. Formą płatności za bilety jest gotówka. Dowodem sprzedaży jest bilet, który powinien zawierać: datę, godzinę i nazwę imprezy, rząd i miejsce. Wraz z biletem klient otrzymuje potwierdzenie zapłaty, które zobowiązany jest zachować na wypadek ewentualnego zwrotu biletu.
  12. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.

  .§ 4. Odwołane Wydarzenia i zwroty

  1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.
  2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
  4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie po dostarczeniu biletu do Organizatora wydarzenia

  .§ 5. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Wydarzenia w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

  .§ 6. Pozostałe postanowienia

  1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób.
  2. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.