Loading...

Wylewanie nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych i melioracyjnych

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi wylewania nieczystości ciekłych przez mieszkańców do rowów przydrożnych i melioracyjnych, przypominamy, że takie postępowanie jest nielegalne. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii i wirusów bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych.

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). Odprowadzanie nieczystości ciekłych inaczej
niż sposobami opisanymi powyżej jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są one wylewane, tj.: do rowu, na pole rolne, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Każdy właściciel nieruchomości, w przypadku posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności
w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do przechowywania dowodów płacenia za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego. Najbliższa planowana kontrola odbędzie się na przełomie kwietnia
i maja następnego roku.

W przypadku zaistnienia opisanej powyżej sytuacji podjęte zostaną kroki mające na celu ich wyeliminowanie w trybie pilnym.

Poniżej podajemy dane firm wywozowych, które posiadają stosowne zezwolenia i prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie gminy Bojszowy, tj.

  1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Świętego Jana 52, Bojszowy, tel. 32 218 91 77
  2. Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu, ul, Baczyńskiego 11, Sosnowiec, 32 293 80 62
  3. “Szambuś” Habryka Henryk, ul, Krakowska 118a, Bieruń, tel. 32 216 45 23
  4. H.U. Efekt Gabriel Stokłosa, ul. Żeńców 32, Imielin, tel. 32 225 61 40
  5. WC Serwis Śląsk Sp. z o.o., ul. Pod Borem 10, Zabrze, tel. 32 278 45 31
  6. Firma Usługowo – Handlowa “KEREPSAK” Kasperek Aleksander, ul. Lędzińska 177, Lędziny, tel. 32 216 74 62