Loading...

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Wójt Gminy Bojszowy
ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowej

W trybie określonym w rozdziale 6 Programu Współpracy Gminy Bojszowy z Organizacjami Pozarządowymi stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Bojszowy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019”

 

 1. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.bojszowy.pl/pl/2876/0/219-rok.html, na stronie Urzędu Gminy Bojszowy pod adresem: https://bojszowy.pl/2019/05/27/1541/

Planowany termin posiedzenia komisji: 27 czerwca 2019 r.

 1. Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów.

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać

w terminie do 24.06.2019 r. do godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

 

 • Minimalne wymagania wobec kandydatów.
 1. Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie biorą udziału w konkursie.
 2. Z grona zgłoszonych kandydatów zostaną wyłonione dwie osoby, które spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 3. reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach pokrywających się z zakresem tematycznym konkursu,
 4. posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym,
 5. posiadają doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających przynajmniej jedno z wymienionych w pkt 2, preferowani będą kandydaci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz są dostępni w dniu planowanego posiedzenia komisji konkursowej.
 7. Dodatkowe Informacje.
 8. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy
 9. Osoby powołane do składu komisji konkursowej przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności.