Loading...

Zadanie publiczne – Organizacja XII Fojer Festu – (Festyn)

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego złożoną 4 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Bojszowy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świerczyńcu.

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja XII Fojer Festu – (Festynu)”
 Wnioskowana kwota dofinansowania: 2000 zł

Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy, na stronie internetowej pod adresem: www.bojszowy.pl, a także w siedzibie Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, lub na adres e-mail: sekretariat@bojszowy.pl

Mały Grant OSP