Loading...

Dofinansowanie z WFOŚiGW Katowice otrzymane !

droga pośród drzew

Końcem kwietnia została podpisał umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wykonania dokumentów
pt.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026” oraz „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojszowy wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w tym Prognozą oddziaływania na środowisko”. Całkowity koszt sporządzenia tych opracowań bez dotacji to 10.570,00 zł, natomiast dofinansowanie to odpowiednio 2.952,00 zł oraz 5.510,00 zł co łącznie daje 8.462,00 zł i stanowi 80 % kosztów (podane kwoty brutto).

Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska (POŚ) określa politykę środowiskową oraz wyznacza cele i zadania związane z poprawą środowiska, które usystematyzowane są według priorytetów. Dokument ten odnosi się m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem lub promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje się charakterystyka poszczególnych zagadnień, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Istotne jest również określenie celów priorytetowych oraz strategii ich realizacji.

Drugi z dokumentów, czyli plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) pozwala na określenie takich obszarów na terenie gminy Bojszowy, które charakteryzują się zwiększonym zużyciem energii.
W konsekwencji pozwoli to na ustalenie działań, których wdrożenie będzie miało na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, a przez to poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Opracowanie PGN będzie więc pomocniczym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu WFOŚiGW w Katowicach. Dokument otwiera drogę do dofinansowania inwestycji obejmujących modernizację źródła ciepła i wymianę starego kotła na nowy w budynkach mieszkalnych.